Regulamin Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl

 

Sklep internetowy Fartuchyradom.pl jest prowadzony przez:

Fartuchyradom.pl – firma Fartuchyradom, z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. 25 Czerwca 35, prowadzona przez Łukasz Brodowski.
 

SŁOWNICZEK:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Sklep Internetowy Fartuchyradom.pl – prowadzony przez Fartuchyradom sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową Fartuchyradom.pl.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:

  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl;

  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl;

  3. warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Fartuchyradom.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 

 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYPRO. Usługi te świadczy PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl

   

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl umożliwia Klientowi:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii zamówień;

  5. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;

  6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Fartuchyradom, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Fartuchyradom umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Fartuchyradom.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

 8. Fartuchyradom jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Fartuchyradom jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Fartuchyradom zgodnie z treścią zamówienia.

 9. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania, loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w której zostały zamieszczone – recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl (w tym w szczególności recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Fartuchyradom z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.

 5. Fartuchyradom jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl.

 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy Fartuchyradom.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Fartuchyradom nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl.

 7. Fartuchyradom niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Fartuchyradom za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.

 8. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Fartuchyradom z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Fartuchyradom bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl Fartuchyradom jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania
  i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Fartuchyradom, Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl. Udzielona Fartuchyradom licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach.
  W powyższym zakresie Fartuchyradom jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Fartuchyradom powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje
  z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl).

 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl; przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

§4. Aplikacja mobilna
 

 1. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).

 2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

 3. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Klient może w szczególności: przeglądać asortyment Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Sklepie Internetowym, składać zamówienia za pomocą Koszyka i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w Aplikacji Mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Mobilnej. Fartuchyradom informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne Aplikacja Mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, jakie są dostępne poprzez serwis internetowy Fartuchyradom.pl.

 4. Złożenie zamówienia za pomocą Aplikacji Mobilnej możliwe jest wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych. Rejestracja może być dokonana za pomocą Aplikacji Mobilnej lub w serwisie internetowym Fartuchyradom.pl – zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.

 5. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl dla Klienta korzystającego z Aplikacji Mobilnej.

 6. Klient może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza jednakże usunięcia konta Klienta w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl. Usunięcie konta następuje zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.
   

§5. Informacje o produktach
 

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;

  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Fartuchyradom zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 4. Fartuchyradom może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
   

§6. Warunki składania i realizacji zamówień
 

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

  4. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie Fartuchyradom – wybrać Odbiór osobisty;

  5. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  7. wybrać formę płatności;

  8. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

 4. Fartuchyradom nie prowadzi w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl sprzedaży hurtowej. Fartuchyradom uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Fartuchyradom za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Fartuchyradom warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl.

 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Fartuchyradom oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Fartuchyradom niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Fartuchyradom zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Fartuchyradom o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Fartuchyradom do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Fartuchyradom ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Fartuchyradom otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Fartuchyradom nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Fartuchyradom nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.

 8. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Fartuchyradom dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.

 9. Fartuchyradom zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki Poczty Polskiej lub do Paczkomatu InPost.

  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w Sklepie Fartuchyradom;

  4. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w Sklepie Fartuchyradom, we wskazanej placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera lub
   w Paczkomacie InPost.

    

11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Fartuchyradom zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Fartuchyradom zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Fartuchyradom jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 

12. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Fartuchyradom nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Fartuchyradom i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

§7. Modyfikacje zamówienia
 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako wysłane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „wysłane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 niniejszego regulaminu.

 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „wysłane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.

 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia
  w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.
   

§8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl mogą być opłacone:

  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

  2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.

 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „ Formy płatności” w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

 4. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.

 5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.

 6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Fartuchyradom, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Fartuchyradom.

 7. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:

  1. w przypadku odbioru osobistego w SklepieFartuchyradom: gotówką, kartą płatnicza akceptowaną przez Fartuchyradom;

  2. w pozostałych przypadkach (kurier pocztowy, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze.

 8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Fartuchyradom pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 niniejszego regulaminu).

 9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl.

 10. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl.

 

§9. Realizacja zamówień

 1. Fartuchyradom zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Paczkomatu InPost.

 3. Do odbioru w Sklepie Fartuchyradom przedmiotu zamówienia opłaconego z góry wymagane jest podanie przez Klienta unikalnego kodu. Kod przekazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

 4. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Fartuchyradom może wysyłać informację
  o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Fartuchyradom wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§10. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Fartuchyradom jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 10 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.

 2. Fartuchyradom w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Fartuchyradom, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Fartuchyradom wraz z dowodem zakupu  i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

  1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

  2. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Sklepie Fartuchyradom, reklamacje należy składać w Sklepie Fartuchyradom.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Fartuchyradom niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Fartuchyradom zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Fartuchyradom z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Fartuchyradom wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Fartuchyradom może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Fartuchyradom z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Fartuchyradom za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Fartuchyradom za nabycie danego produktu.

§11. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Fartuchyradom mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Fartuchyradom nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.

 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Fartuchyradom może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Fartuchyradom;

  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 niniejszego regulaminu.

§12. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej)  może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

  1. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   2. - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    

 

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Fartuchyradom o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Fartuchyradom zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fartuchyradom, Fartuchyradom nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4.  Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Fartuchyradom, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

  1. w Sklepie Fartuchyradom – podczas odbioru przesyłki;

  2. po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską, firmą kurierską, lub do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do Sklepu;

 5. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Fartuchyradom informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.
   

§13. Zwrot należności Klientom
 

 1. Fartuchyradom dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost;

  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

  4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu, Fartuchyradom zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Fartuchyradom może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Fartuchyradom dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Fartuchyradom na:

  1. rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

   1. z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej;

   2. przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej

 

4.Fartuchyradom nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Fartuchyradom należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adrese-mailowy wezwania do przesłania Fartuchyradom numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Fartuchyradom takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Fartuchyradom nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Fartuchyradom należytej staranności prawidłową realizację płatności.

 1. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Sklepie Fartuchyradom, a zamówienie:

  1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie Fartuchyradom;

  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-3 powyżej.

 2. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Fartuchyradom zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-3 powyżej.
   

§14. Promocje
 

 1. Na stronach Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:

  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).

 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 12 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 5. Promocje w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§15. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl), przetwarzane są przez Fartuchyradom S.A. z adresem siedziby: ul. 25 Czerwca 35, 26-600 Radom (administrator danych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fartuchyradom, które wymagają podania danych osobowych. Fartuchyradom przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.

 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§16. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Fartuchyradom oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Fartuchyradom i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Fartuchyradom i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§17. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Fartuchyradom:

  1. pisemnie na adres siedziby Fartuchyradom (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

  2. za pośrednictwem e-maila na adres: obsluga.sklep@fartuchyradom.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

  3. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§18. Postanowienia końcowe

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Fartuchyradom, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl)w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 2.  Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Fartuchyradom, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fartuchyradom.

 4. Fartuchyradom dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Fartuchyradom nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl. Fartuchyradom dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Fartuchyradomiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Fartuchyradom w ramach Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Fartuchyradom.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy Fartuchyradom.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 8. Językiem umów zawieranych z Fartuchyradom jest język polski.

 9. Fartuchyradom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Fartuchyradom.pl.

 10. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Fartuchyradom poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

 11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym Fartuchyradom.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

 12. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 13. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Fartuchyradom.pl.

Zapisz się na Newsletter